Przekaż 1,5 % Twojego podatku na wsparcie działalności ZUL. Nr KRS 0000682444

należymy do

1  – Postanowienia ogólne

 1. Projekt pn. „Warsztaty teatralne z Adamem Dzieciniakiem” realizowany jest w ramach zadania publicznego, Umowa o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) nr FN.WN.526.6.2023.RŁ pt.: Wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki, z dn. 3.03.2023.
 2. Projekt finansowany jest ze środków otrzymanych od Gminy Dobra z siedzibą w Dobrej, ul. Szczecińska 16a.
 3. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa.
 4. Okres realizacji projektu: 15.03.2023 – 13.06.2023 r.
 5. Miejsce realizacji projektu: Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy – Fundacja, ul. Welecka 13b, 72-006 Mierzyn.

2 – Definicje

Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają:

 1. projekt – projekt pn. „Warsztaty teatralne z Adamem Dzieciniakiem” realizowany przez Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy – Fundacja, w ramach zadania publicznego, Umowa o realizację zadania publicznego, o której mowa w art. 16 ust. 1 Ustawy z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) nr FN.WN.526.6.2023.RŁ pt.: Wspieranie i upowszechnianie kultury i sztuki, z dn. 3.03.2023.
 2. beneficjent realizujący projekt – Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy – Fundacja z siedzibą w Mierzynie, ul. Welecka 13b, 72-006 Mierzyn, NIP: 851 321 01 55, REGON 367538703.
 3. kandydat – osoba aplikująca do udziału w projekcie spełniająca jednocześnie poniższe kryteria:
  a) jest osobą dorosłą (w wieku 18 lat i więcej),
  b) zamieszkuje obszar powiatu polickiego lub powiatów ościennych,
  c) nie uczestniczył w dotychczasowych projektach realizowanych przez Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy,
  d) poprawnie złożył zgłoszenie w formie formularza rekrutacyjnego.
 4. uczestnik projektu – kandydat, który został zakwalifikowany do udziału w projekcie i rozpoczął udział w szkoleniach.
 5. warsztaty – szkolenie realizowane w ramach projektu w obszarze kompetencji teatralno-aktorskich
 6. biuro projektu – biuro projektu prowadzone przez beneficjenta realizującego projekt znajdujące się w Mierzynie, ul. Welecka 13b, 72-006 Mierzyn.
 7. regulamin – Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Warsztaty teatralne z Adamem Dzieciniakiem”.

3 – Uczestnik projektu

 1. Kandydatem może być wyłącznie osoba, która zgłosiła się do uczestnictwa w projekcie z własnej inicjatywy, wypełniła formularz zgłoszeniowy i wysłała go drogą elektroniczną do biura projektu.
 2. Kandydat staje się uczestnikiem projektu po zakwalifikowaniu go do projektu i rozpoczęciu przez niego udziału w warsztatach.
 3. Kandydat musi spełniać kryteria kwalifikujące go do udziału w projekcie w dniu dostarczenia do biura projektu dokumentów, o których mowa w § 4.

4 – Wymagane dokumenty

 1. Proces rekrutacji do projektu realizowany jest wyłącznie w oparciu o wypełnione formularze zgłoszeniowe wysyłane do biura projektu drogą elektroniczną.
 2. W przypadku zakwalifikowania do udziału w projekcie uczestnicy projektu mają obowiązek podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie swojego wizerunku przez beneficjenta projektu.

5 – Zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników projektu

 1. Rekrutacja ma charakter otwarty, powszechny wobec wszystkich osób, które spełniają wymagania zapisane w § 2 ust. 3.
 2. Warunkiem niezbędnym do udziału w rekrutacji jest spełnienie wymaganych kryteriów określonych w § 2 ust. 3 oraz złożenie poprawnie wypełnionych dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1.
 3. Proces rekrutacji kandydata prowadzi biuro projektu. Rekrutacja rozpoczyna się w momencie wpłynięcia do biura projektu poprawnie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych.
 4. Rekrutacja będzie miała charakter ciągły. W sytuacji dużej liczby zgłoszeń zostaną sporządzone listy rankingowe.
 5. Po zrekrutowaniu całej grupy (20 osób), kandydaci będą informowani telefonicznie o terminie rozpoczęcia szkolenia. W przypadku braku możliwości rozpoczęcia udziału w projekcie przez uczestnika, jego miejsce zajmuje kolejny uczestnik z listy rankingowej.
 6. Wysłanie formularza nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem kandydata do udziału w projekcie.
 7. Wysłane formularze zgłoszeniowe nie podlegają zwrotowi.
 8. Kwalifikacja kandydatów będzie prowadzona zgodnie z następującymi zasadami, o których mowa w § 2 ust. 3.
 9. W przypadku spełnienia warunków określonych w §2 ust. 3 przez większą liczbę kandydatów o zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie data i godzina złożenia formularzy zgłoszeniowych.
 10. Proces rekrutacji i kwalifikacji uczestników projektu będzie prowadzony z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. Działania rekrutacyjne wsparte będą kampanią promocyjno-informacyjną.
 11. Od decyzji o zakwalifikowaniu na listę podstawową lub rezerwową nie przysługuje odwołanie.

6 – Warsztaty

Projekt obejmuje 48 godzin warsztatów aktorsko-teatralnych zakończonych spektaklem finałowym.  

7 – Prawa i obowiązki uczestnika projektu

 1. Każdy uczestnik projektu ma prawo do:
  a) wzięcia udziału w warsztatach,
  b) otrzymania materiałów dydaktycznych podczas warsztatów,
  c) otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział w warsztatach.
 1. Każdy uczestnik zobowiązuje się do:
  a) zapoznania i przestrzegania niniejszego regulaminu,
  b) złożenia wymaganych dokumentów rekrutacyjnych,
  c) uczestniczenia w spotkaniach szkoleniowych, a także potwierdzenia uczestnictwa własnoręcznym czytelnym podpisem na liście obecności oraz innych dokumentach niezbędnych do pełnej realizacji projektu,
  d) wypełnienia testów, ankiet i innych dokumentów związanych z realizacją projektu i monitoringiem jego późniejszych rezultatów,
  e) bieżącego (nie później niż 7 dni) informowania personelu projektu o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy udział w projekcie,
  f) korzystania z użyczonego sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem,
  g) zgłaszanie wszelkich awarii sprzętu osobie prowadzącej szkolenie.

9 – Zasady rezygnacji z udziału w projekcie

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia określającego przyczyny rezygnacji.
 2. W przypadku rezygnacji, a także nieobecności uczestnika na więcej niż 20% zajęć, następuje jego skreślenie z listy uczestników projektu.
 3. W przypadku rażącego naruszania przez uczestnika projektu obowiązków wskazanych w § 7 ust. 2, a także naruszania zasad współżycia społecznego uczestnik projektu może zostać usunięty z listy uczestników w projekcie.

10 – Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje beneficjent realizujący projekt.
 2. Beneficjent realizujący projekt zastrzega sobie prawo dokonania zmian treści regulaminu.
 3. Regulamin dostępny jest w biurze projektu i na stronie internetowej.
 4. Decyzje beneficjenta realizującego projekt są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.03.3023 r.

Jedna odpowiedź

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.