Przekaż 1,5 % Twojego podatku na wsparcie działalności ZUL. Nr KRS 0000682444

należymy do

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET LUDOWY – FUNDACJA
Tekst jednolity statutu 
Stan na dzień 04.02.2022 r.  

Rozdział I

§ 1

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy – Fundacja, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 16 maja 2017 roku, Repertorium A Numer 986/2017,  sporządzonym przez Małgorzatę Stach w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy ul. Bolesława Śmiałego w Szczecinie.

§ 2

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 40 z późn. zmianami), innych regulacji dotyczących organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 3

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Siedzibą Fundacji jest Mierzyn.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, zarówno na obszarze Polski, jak i za granicą.
 5. Fundacja może powoływać oddziały w kraju lub za granicą.

§ 5

Fundacja została ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 6

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§ 7

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy ds. Kultury.

§ 8

Fundacja używa pieczęci z napisem –  Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy – Fundacja, a także zgodnie z odpowiednimi przepisami może korzystać z innych wyróżniających ją wzorów i znaków graficznych.

Rozdział II

§ 9

Celem Fundacji jest:

 1. wspieranie osób w każdym wieku w samorozwoju; 
 2. wspieranie rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży, rozbudzanie w nich zainteresowania sportem i podnoszenie ich sprawności fizycznej;
 3. działalność oświatowa i edukacyjna na rzecz dzieci i młodzieży, wychowanie dzieci i młodzieży;
 4. działania i inicjatywy edukacyjne i prozdrowotne;
 5. działalność na rzecz kultury fizycznej i sportu;
 6. działalność edukacyjna na rzecz osób dorosłych, w tym osób starszych;
 7. działanie na rzecz rozwoju i doskonalenia nauki, 
 8. działalność na rzecz kultury, sztuki, w tym sztuki ludowej i rękodzielnictwa;
 9. szerzenie idei uniwersytetów ludowych;
 10. aktywizacja dorosłych, w tym osób starszych i niepełnosprawnych, w zakresie sportu, rekreacji i turystyki;
 11. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;
 12. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, w tym działalność opiekuńcza na rzecz osób starszych;
 13. reintegracja społeczna i zawodowa, tj. działanie na rzecz odbudowy i podtrzymania umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu oraz odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy, prowadzona w szczególności na rzecz grup osób wskazanych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 o zatrudnieniu socjalnym 
 14. działania na rzecz swobodnego dostępu do kultury, sztuki, informacji i edukacji;
 15. działania na rzecz popularyzacji nauki i edukacji oraz kultury;
 16. aktywizacja osób niepełnosprawnych w każdym wieku;
 17. budowanie i propagowanie społeczeństwa obywatelskiego;
 18. aktywizacja i wspieranie społecznej i edukacyjnej aktywności obywateli, w szczególności: kobiet, osób uzależnionych, chorych psychicznie, niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie, bezdomnych, bezrobotnych, migrantów;
 19. działalność dobroczynna i pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 20. działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 21. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 22. działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 23. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 24. działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1569 i 1726);
 25. współpraca z Ogólnopolska siecią Uniwersytetów ludowych oraz Partnerstwem „Uniwersytety Ludowe na rzecz Edukacji Obywatelskiej”

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele statutowe przez: 

 1. organizację kursów, szkoleń, warsztatów i innych form edukacji nieformalnej;
 2. działania aktywizujące i integrujące społeczności lokalne w zakresie rozwoju inicjatyw społecznych i ekonomicznych;
 3. tworzenie programów społeczno-edukacyjnych, służących reintegracji społecznej, wyrównywaniu szans, promocji kultury, sztuki i nauki, współpracy międzynarodowej i ekologii;
 4. współpracę z innymi podmiotami naukowymi, badawczymi i innymi podmiotami zajmującymi się edukacją, kulturą, rozwojem lokalnym i regionalnym w kraju i poza jego granicami;
 5. organizowanie i prowadzenie placówek oświatowych i edukacyjnych dla dzieci i młodzieży;
 6. organizowanie i przekazywanie świadczeń pieniężnych i rzeczowych beneficjentom Fundacji;
 7. organizowanie i finansowanie stypendiów i nagród dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych;
 8. integrację środowisk uniwersytetów ludowych;
 9. zakładanie i prowadzenie klubów integracji społecznej;
 10. organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, rozrywkowych i rekreacyjnych, wymian międzynarodowych i wewnątrz kraju, staży, spotkań, wyjazdów studyjnych, prowadzenie działalności sportowej i turystycznej, promocję i wsparcie wolontariatu;
 11. organizowanie warsztatów rękodzielnictwa z wykorzystaniem różnorodnych materiałów;
 12. organizację spotkań, szkoleń, prelekcji, sympozjów, konferencji, wykładów, korepetycji, wernisaży, wystaw, projekcji filmowych, zgrupowań formacyjnych, wycieczek i obozów wakacyjnych i krajoznawczych;
 13. utrzymywanie kontaktów i wymiana doświadczeń z pokrewnymi organizacjami w kraju i za granicą. 

§ 11

 1. Do realizacji wszystkich swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić nieodpłatna i odpłatną działalność pożytku publicznego, zgodnie z art. 6-10 i następne ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 2. Decyzję o działalności odpłatnej lub nieodpłatnej podejmuje zarząd, w akcie wewnętrznym podjętym w formie uchwały. 

§ 12

Działalność odpłatna pożytku publicznego Fundacji nie może być prowadzona w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności, co działalność gospodarcza.  

§ 13

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych. Fundacja prowadzi odpłatną działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, a cały dochód – nadwyżka przychodów nad kosztami przeznaczona jest wyłącznie na cele statutowe

§ 14

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie: 

 1. 85.59 A – Nauka języków obcych
 2. 85.59 B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 3. 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 4. 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 5. 85.4 – Szkoły policealne oraz wyższe
 6. 85.31 – licea ogólnokształcące i profilowane 
 7. 85.32 – Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych  
 8. 85.60 – Działalność wspomagająca edukację
 9. 85.20 – Szkoły podstawowe
 10. 85.10 – Placówki wychowania przedszkolnego
 11. 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 12. 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 13. 90.0 – Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką
 14. 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
 15. 72.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 16. 73.1 – Reklama
 17. 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 18. 58.1 – wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania 
 19. 47.1 – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 20. 82.30 – organizację, promocję i/lub zarządzanie imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając zarządzanie i dostarczenie pracowników do obsługi obiektów, w których te imprezy mają miejsce.

Rozdział III

§ 15

 1. Organem Fundacji są Zarząd, Rada Nadzorcza oraz Rada Fundatorów.
 2. W przypadku zatrudniania co najmniej 2 osób, w Fundacji zostaje powołana Rada Konsultacyjna.

§ 16

 1. Zarząd Fundacji jest jednoosobowy, składa się z Prezesa Zarządu.
 2. Pierwszy Zarząd powołuje Fundator, a kolejny Zarząd powołuje ustępujący Zarząd. Jeśli to nie jest możliwe z powodów wskazanych w art.16 pkt 3 1 i 2 kompetencję tę przejmuje Rada Nadzorcza która ma prawo powołać kolejny zarząd.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:
  1. śmierci,
  2. sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych
  3. rezygnacji 
 4. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Fundację reprezentuje, w tym składa oświadczenia woli w sprawach majątkowych i niemajątkowych Prezes Zarządu jednoosobowo.
 6. Zarząd podejmuje uchwały jednoosobowo, Prezes Zarządu musi być obecny i ma wyłączny głos przy podejmowaniu uchwał będących w jego kompetencji. 
 7. Strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu może precyzować Regulamin, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 8. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
 9. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 17

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy m.in.:

 1. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i kierowanie jej działalnością.
 2. Sporządzanie i przedstawianie rocznych sprawozdań finansowych za dany rok. 
 3. Sporządzanie i przedstawianie Radzie Nadzorczej sprawozdań finansowych za dany rok. 
 4. Zarządzanie majątkiem Fundacji.
 5. Ustalanie wielkości zatrudnienia, tworzenie stanowisk pracy i ustalanie systemu i wysokości wynagrodzeń;
 6. Podejmowanie decyzji o przystępowaniu do innych podmiotów oraz tworzeniu innych podmiotów.
 7. Podejmowanie decyzji w sprawie tworzenia jednostek wewnętrznych Fundacji
 8. Podejmowanie decyzji o utworzeniu, likwidacji i lokalizacji placówek szkolnych
 9. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Konsultacyjnej 
 10. Uchwalanie statutów prowadzonych placówek szkolnych, edukacyjnych i kultury
 11. Powoływanie Dyrektorów placówek szkolnych, edukacyjnych i kultury
 12. Powoływanie klubów integracji społecznej
 13. Podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych w niniejszym Statucie do kompetencji innych władz Fundacji.
 14. Dokonywanie zmian w statucie

§ 18

Zmian w statucie Fundacji, w tym dotyczących celów Fundacji, dokonuje Zarząd uchwałą. 

§ 19

 1. Rada Nadzorcza jest organem nadzorczym i kontrolnym.
 2. Rada Nadzorcza składa się z 2 Członków, w tym Przewodniczącego, którego wybiera ze swego grona. 
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. Członkostwo w Radzie Nadzorczej wygasa z chwilą:
  1. śmierci
  2. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce pozostałych Członków Rady Nadzorczej
  3. sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych
 5. Posiedzenia zwoływane są poprzez informację wysłaną mailowo na adres poczty elektronicznej lub sms, znajdujący się na liście adresów e-meil oraz wykazie telefonów kontaktowych, prowadzonych przez Przewodniczącego Rady. Adresat musi otrzymać informację o posiedzeniu co najmniej na tydzień przed terminem posiedzenia. Obowiązek każdorazowej aktualizacji swojego adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu komórkowego spoczywa na Członku Rady
 6. Rada Nadzorcza podejmuje decyzje w formie uchwał, większością głosów, w co najmniej połowy członków Rady.
 7. Tryb działania Rady Nadzorczej  może precyzować uchwalony przez nią Regulamin. 
 8. Do kompetencji Rady Nadzorczej  należy:
  1. Powoływanie członków Rady Nadzorczej, w przypadku rezygnacji lub ustania członkostwa w Radzie 
  2. Powoływanie członków pierwszego zarządu, w przypadku śmierci Zarządu
  3. Podpisywanie wszelkich umów z członkami Zarządu w tym dotyczącymi wynagrodzeń członków zarządu zarówno z tytułu pełnionej funkcji w Zarządzie jak i zadań merytorycznych w projektach.
  4. Bieżące opiniowanie działań Fundacji, w tym sprawozdań finansowych i merytorycznych.

§ 20

 1. Rada Konsultacyjna składa się z od 2 do 3 członków, którzy są osobami zatrudnionymi w Fundacji na podstawie umowy o pracę lub osób z którymi Fundacja zawarła umowę cywilnoprawną, a które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej. 
 2. Kadencja Rady Konsultacyjnej trwa 2 lata. 
 3. Członków Rady Konsultacyjnej powołuje i odwołuje Zarząd
 4. Członkostwo w Radzie Konsultacyjnej ustaje wskutek:
  1. upływu kadencji
  2. śmierci
  3. złożenia pisemnej rezygnacji 
  4. sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych
  5. odwołania przez Zarząd.
 5. W przypadku zmniejszenia składu Rady Konsultacyjnej w trakcie trwania kadencji, Zarząd powołuje nowego członka, spełniającego kryteria z ust. 1 niniejszego paragrafu. Osoba ta sprawuje mandat do końca kadencji, w trakcie której została wybrana.
 6. Rada Konsultacyjna:
  1. może wnioskować o zwołanie posiedzenia Zarządu lub Rady Fundacji oraz podjęcia wszelkich uchwał przez te organy,
  2. może wnioskować o wprowadzenie nowych kierunków działań fundacji lub innowacji,
 7. Członkowie Rady Konsultacyjnej są powiadamiani przez Prezesa Zarządu o posiedzeniach Zarządu co najmniej na 1  tydzień przed ich terminem poprzez informację wysłaną pocztą elektroniczną i mogą uczestniczyć w tych posiedzeniach z głosem doradczym.
 8. Rada Konsultacyjna podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków
 9. Rada Konsultacyjna może uchwalić Regulamin Prac Rady Konsultacyjnej, który musi zostać zatwierdzony przez Zarząd.

§ 21

 1. Rada Fundatorów składa się z 2 członków 
 2. Rada Fundatorów jest organem honorowym
 3. Rada fundatorów pełni funkcję doradczą 
 4. Rada Fundatorów jest organem doradczym
 5. Kadencja w Radzie Fundatorów wygasa wraz ze śmiercią jej członków 

Rozdział IV

§ 22

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wskazany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji w kwocie 500 zł (pięćset złotych) oraz majątek nabyty w trakcie funkcjonowania Fundacji.

§ 23

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
 3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową do działalności pożytku publicznego.
 4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 24

Majątek Fundacji pochodzi z:

 1. darowizn, spadków i zapisów,
 2. dotacji i subwencji,
 3. zbiórek publicznych, 
 4. nawiązek i świadczeń pieniężnych,
 5. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego oraz praw majątkowych, 
 6. odsetek bankowych od lokat kapitałowych, papierów wartościowych,
 7. środków otrzymanych od sponsorów,
 8. działalności gospodarczej, 
 9. innych źródeł dopuszczonych przez przepisy prawa.
 10. odpłatnej działalności pożytku publicznego 

§ 25

 1. Fundacja nie dystrybuuje zysku ani nadwyżki bilansowej pomiędzy członków organów Fundacji jej pracowników ani jakiekolwiek inne kategorie osób, ale przeznacza go jako kapitał niepodzielny na wzmocnienie potencjału Fundacji oraz w określonej części na reintegrację zawodową i społeczną lub na działalność pożytku publicznego prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej.
 2. Przychody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. Wynagrodzenia wszystkich pracowników, w tym osób zarządzających Fundacją, za okres roku obrotowego, a w przypadku zatrudnienia trwającego krócej niż rok obrotowy, za okres tego zatrudnienia, nie przekraczają 3-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 4. Majątek Fundacji oraz jej dochód  przeznaczony jest w całości  na działalność pożytku publicznego oraz na pokrycie jej niezbędnych kosztów.  

§ 26

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim , we wspólnym pożyciu z członkami organów Fundacji i pracownikami Fundacji ,albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do  drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia , opieki lub kurateli , zwanych dalej osobami bliskimi ;
 2. Przekazywania majątku fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Wykorzystywania majątku fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu fundacji.
 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów  fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 5. Jeżeli członkowie organów Fundacji, pracownicy Fundacji oraz osoby bliskie są właścicielami , członkami władz lub kierownikami podmiotów gospodarczych to do zakupu towarów i usług od tych podmiotów bezwzględnie stosuje się przepisy o zamówieniach publicznych.

Rozdział V

§ 27

 1. Fundacja podlega likwidacji w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji, a także w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja była ustanowiona.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd
 3. Likwidatorem Fundacji zostaje jej ostatni Zarząd, którego obowiązkiem jest działać zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Majątek Fundacji pozostający po jej likwidacji zostaje przeznaczony na cele, którym Fundacja służyła. Zarząd wskaże konkretny cel, na jaki majątek zostanie przeznaczony. Nie może on stanowić indywidualnego dochodu osób prawnych i fizycznych.
 5. Fundacja w stanie likwidacji może połączyć się z inną fundacją.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.