Przekaż 1,5 % Twojego podatku na wsparcie działalności ZUL. Nr KRS 0000682444

należymy do

NASZE MIEJSCE W MIERZYNIE zulAdmin 2022-08-20

"NASZE MIEJSCE" W MIERZYNIE

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy – Fundacja zaprasza do składania ofert w ramach projektu KLUB AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ „Nasze Miejsce” W MIERZYNIE realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.   Przedmiotem zamówienia w zakresie jest przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla Uczestników projektu.

Kod CPV: 

 • 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne; 
 • 85312320-8 Usługi doradztwa
 • 80570000-0 Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego

Więcej informacji w linku:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/55526?sekcja=ogloszenie

W dniu 14 października 2021 ogłoszono nowy przedmiot zamówienia w zakresie poradnictwa psychologicznego. Szczegóły zostały ogłoszone pod poniższym linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/74303

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy – Fundacja  zaprasza do przesłania szacowanej ceny oferowanej na usługi doradcy zawodowego 

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vTCCbOjEARFsEtCb4wsfPrEUPr-yW2nTgwXm8sxTqhnkkB75sT1F9yJW-1zsi-4EA/pub

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy – Fundacja  zaprasza do przesłania oferty cenowej – rozeznanie rynku dla projektu Klub Aktywnej Integracji Społeczno-Zawodowej „Nasze Miejsce” w Mierzynie na usługi terapii ruchowej/rehabilitacji zdrowotnej. 

https://docs.google.com/document/d/1RoBDi141EnLUXA4Okc8aSmGz_VsBq_apOAWPfqPIDGc/edit?usp=sharing

KLUB AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ „NASZE MIEJSCE”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O PROJEKCIE

Głównym celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa wśród 60 osób powyżej 18 roku życia z terenu województwa zachodniopomorskiego, z tego 20% miejsc przewidzianych jest dla osób z niepełnosprawnościami. Do projektu kwalifikują się osoby zagrożone ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Przewidujemy podniesienie poziomu zatrudnienia wśród minimum 10 uczestników projektu oraz poziomu aktywności społecznej wśród min 27 uczestników projektu. Projekt będzie realizowany w czasie od 02.01.2021 do 30.06.2022.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez utworzenie i działalność KLUBU AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNO- ZAWODOWEJ “NASZE MIEJSCE” W MIERZYNIE, w ramach, którego odbywać się będzie kompleksowa ścieżka wsparcia uczestników projektu i ich otoczenia w oparciu o program reintegracji, stworzoną indywidualnie dla każdej osoby ścieżkę wsparcia, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji oraz potrzeb. Program reintegracji stworzony zostanie wspólnie z uczestnikiem projektu przez doradcę zawodowego oraz terapeutę. Będzie to pierwszy etap wsparcia uczestnika projektu.

Projekt KLUB AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNO- ZAWODOWEJ “NASZE MIEJSCE” W MIERZYNIE realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Osi priorytetowej VII Włączenie społeczne, Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 1.257.028,32 zł, w tym 1.068.474,07 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne w rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 z późn. zm.) zamieszkujących na obszarze województwa zachodniopomorskiego w wieku powyżej 18 lat. Niektóre z działań projektu kierowane są także do osób z otoczenia uczestników projektu. Przez otoczenie uczestnika projektu należy rozumieć osoby z nim spokrewnione lub niespokrewnione, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z ich najbliższego środowiska.

Jakie działania realizowane są w projekcie?

Projekt przewiduje dla każdego uczestnika / uczestniczki projektu udział w kompleksowej ścieżce reintegracji, opracowanej indywidualnie dla każdego z nich przez zespół specjalistów w składzie: doradca zawodowy oraz terapeuta. Ścieżka obejmować będzie działania wybrane dla danego uczestnika / uczestniczki z poniższej listy formy wsparcia:

 • indywidualna terapia psychologiczna,
 • terapia rodzinna,
 • poradnictwo prawne,
 • terapia rozwoju osobistego wraz z profilaktyką uzależnień,
 • integracyjne wyjścia do teatru, filharmonii, kina itp. (4 wyjścia na osobę),
 • warsztaty aktywizacji zawodowej,
 • szkolenie zawodowe kończące się egzaminem wewnętrznym i zewnętrznym,
 • staż zawodowy,
 • pośrednictwo pracy,
 • aktywna terapia ruchowa.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, ponadto każdy uczestnik / uczestniczka otrzymuje:

 • stypendium szkoleniowe za czas Uczestnictwa w szkoleniu zawodowym
 • stypendium stażowe za okres Uczestnictwa w stażu zawodowym
 • możliwość skorzystania ze zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania każdej z form wsparcia i z powrotem
 • możliwość skorzystania z opieki nad osobami zależnymi na czas Uczestnictwa w poszczególnych formach wsparcia w ramach projektu
 • poczęstunek podczas przerw kawowych
 • materiały szkoleniowe
 • podręczniki do aktywizacji zawodowej
 • ubezpieczenie NNW na okres udziału w projekcie

Jakie rezultaty przyniesie projekt?

Głównym i trwałym rezultatem projektu jest utworzenie i funkcjonowanie KLUBU AKTYWNEJ INTEGRACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ “NASZE MIEJSCE” W MIERZYNIE. Rezultatami będą także korzyści, które wyniosą uczestnicy projektu dzięki zaplanowanemu w nim wsparciu. W ramach reintegracji zawodowej zostaną zrealizowane warsztaty aktywizacji zawodowej, terapia psychologiczna, poradnictwo prawne, a także aktywna rehabilitacja ruchowa. Poza tym dla wzmocnienia procesu reintegracji zaplanowano wyjścia integracyjne do instytucji kultury (teatr, filharmonia, kino etc.), których zadaniem jest umacnianie poczucia własnej wartości, a także odnalezienie się uczestników projektu w relacjach społecznych. Z kolei pośrednik pracy pomoże i doradzi w powrocie na rynek pracy. 

Efektem projektu będzie w szczególności przygotowanie osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie oraz poszukiwania zatrudnienia. Uczestnicy odbędą szkolenia zawodowe, na zakończenie których uzyskają certyfikaty potwierdzające nabyte przez nich kompetencje lub kwalifikacje. Większość osób weźmie także udział w stażach zawodowych, podczas których uzyskają praktyczne umiejętności w danym zawodzie, a tym samym zwiększą swoje szanse na znalezienie zatrudnienia Bez wątpienia, dzięki działaniom podejmowanym w ramach projektu, większości uczestników projektu będzie łatwiej funkcjonować na rynku pracy, nawet jeśli w trakcie realizacji projektu nie podejmą zatrudnienia.

Projekt promuje równe szanse kobiet i mężczyzn oraz jest dostępny dla osób niepełnosprawnych.

REKRUTACJA CIĄGŁA

Zgodnie z założeniami projektu zrekrutowanych zostanie łącznie 60 uczestników. W celu zgłoszenia się do projektu należy wypełnić i złożyć formularz rekrutacyjny wraz z oświadczeniem o spełnieniu kryteriów grupy docelowej. Można to zrobić osobiście

– w biurze Lidera: Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy – Fundacja, ul Śliczna 4, 72-006 Mierzyn, tel. 532 319 616 lub (91) 462 59 31 albo  

– w biurze Partnera projektu: Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon, ul. Tarczyńskiego 4/2; 70-387 Szczecin, tel. 603 111 900

Formularz można także przesłać drogą mailową na: anna@uniwersytetludowy.pl lub pocztą tradycyjną albo kurierską na adres Lidera bądź Partnera projektu.

KONTAKT

Lider projektu:

Zachodniopomorski Uniwersytet Ludowy – Fundacja

ul. Śliczna 4

70-006 Mierzyn

tel. 532 319 616 lub (91) 462 59 31

e-mail: anna@uniwersytetludowy.pl

Biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Partner projektu:

Centrum Usług Szkoleniowo-Doradczych Jakub Szpon

ul. Tarczyńskiego 4/2  

70-387 Szczecin  

tel. 603 111 900

e-mail: magdalena.reimer@cusd.pl

Biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00-16.00.

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Działanie 7.2

Nazwa projektu: „Klub Aktywnej Integracji Społeczno-Zawodowego “Nasze Miejsce” w Mierzynie“