Przekaż 1,5 % Twojego podatku na wsparcie działalności ZUL. Nr KRS 0000682444

należymy do

Kurs języka angielskiego zulAdmin 2022-08-20

Rusza kolejny nabór na kurs języka angielskiego!

Zapraszamy na kolejny nabór do dwóch grup językowych na kursie języka angielskiego! W ramach projektu „Czas na kwalifikacje językowe” nr RPZP.08.10.00-32-K056/17. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Priorytet 10iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji, Działanie RPZP.08.10.00 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych.
W projekcie mogą brać udział osoby w wieku 18 lat i więcej, zamierzające uczestniczyć z własnej inicjatywy w kursach w zakresie porozumiewania się̨ w językach obcych, w szczególności osoby w wieku powyżej 50. roku życia oraz osoby o niskich kwalifikacjach, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz osób fizycznych zajmujących się produkują podstawową produktów rolnych objętych zakresem załącznika I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej.o.